Evo šta je sve usvojeno na današnjoj sjednici Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 13. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović,

utvrdila Predlog zakona o elektronskom dokumentu. Odredbama Predloga zakona definisano je da se integritet i autentičnost elektronskog dokumenta osim elektronskim potpisom može potvrditi i elektronskim pečatom. Takođe, propisan je i postupak pretvaranja dokumenta koji nije u elektronskoj formi u digitalizovani dokument, koji kao takav može poslužiti u procesima koji se vode kod pravnih i fizičkih lica i nadležnih organa u smislu ovog zakona i jednak je elektronskom dokumentu. Predlog zakona definiše digitalizovani dokument i način njegove digitalizacije i ovjere, kao i komunikaciju između nadležnih organa i stranaka. Ovim zakonom doprinosi se dodatnom unapređenju pravnog okvira, kako bi se kroz povećanje povjerenja u elektronski dokument, stvorili uslovi za njegovu širu primjenu u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim postupcima, što će rezultirati razvojem novih elektronskih servisa visokog nivoa sofisticiranosti.

Donijeta je Odluka o Savjetu za vladavinu pravaImajući u vidu promjene u organizaciji državne uprave nakon konstituisanje nove Vlade i kadrovske promjene u institucijama nadležnim za realizaciju obaveza koje proističu iz pregovaračkih poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, javila se potreba za donošenjem nove Odluke o Savjetu za vladavinu prava na čijem čelu će biti predsjednik Vlade. U sastav Savjeta, pored ostalih, biće uključen i predstavnik NF ,,Građanska alijansa“, koji je izabran na osnovu rezultata Javnog poziva nevladinim organizacijama. Odlukom se definišu zadaci Savjeta koji proističu iz aktuelne faze pregovaračkog procesa i to: praćenje realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, praćenje ispunjenja privremenih i završnih mjerila u tim poglavljima, kao razmatranje razloga za kašnjenje u realizaciji obaveza i davanje preporuka državnim organima, organima državne uprave i drugim organima i institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije obaveza.

Vlada je donijela Odluku o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacijaS obzirom na to da je mandat prethodnog Savjeta istekao u septembru 2021. godine, bilo je neophodno donošenje nove Odluke, kako bi ovo tijelo nastavilo s radom, uzimajući u obzir značaj njegove uloge u procesu pripreme i realizacije strategija, propisa i drugih dokumenata koja su u vezi sa unapređenjem saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i projekata u ovoj oblasti.Predsjednik Savjeta je ministar javne uprave, a, osim njega, Savjet čini 12 članova među kojima su predstavnici organa državne uprave, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se imenuju se na predlog nevladinih organizacija čija su područja djelovanja: razvoj nevladinih organizacija, volonterizam, zaštita lica sa invaliditetom, socijalno preduzetništvo, javna uprava i digitalizacija i evropske integracije.

Donijeta je Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak (sanitarna sječa u 2022. godini). U cilju obezbjeđenja održivosti gazdovanja šumama, Odlukom je obuhvaćeno uklanjanje opožarene drvne mase nastale usljed šumskih požara tokom prošle godine, kao i stabala koja su oborena u vremenskim nepogodama i predstavljaju potencijalnu opasnost za oštećenje i obolijevanje zdravih stabala. Prodaja drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) sprovešće se u postupku javnog nadmetanja (aukcijska prodaja) putem Javnog poziva.

Vlada je donijela Odluku o prodaji drvnih sortimenata na šumskim stovarištima „Šula“ i „Ljubišnja“ u područnoj jedinici Pljevlja, „Planinica“ i „Mateševo“ u područnoj jedinici Kolašin i „Županica“ u područnoj jedinici Rožaje. Riječ je o prodaji drvne mase dobijene sječom stabala radi realizacije infrastrukturnih i investicionih projekata u tim područnim jedinicama. Saglasno važećim propisima, specifikovane drvne sortimente je neophodno što prije prodati zbog mogućnosti nastajanja štetnih posljedica i gubljenja njihove tržišne vrijednosti. Prodaja će se sprovesti u postupku javnog nadmetanja (aukcijska prodaja) putem Javnog poziva.

Donijeta je Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“. Nakon detaljnih analiza, procijenjeno je da pretežna djelatnost Društva nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore, da je prihodno neodrživo, te da je dobrovoljna likvidacija najbolji način da Država sačuva dio osnovnog kapitala koji je ukupno iznosio 490.000 eura, s obzirom da Društvo od osnivanja nije imalo prihoda i da je za kratko vrijeme postojanja (od 12. novembra 2021. kada je registrovano u CRPS) polovinu početnog kapitala utrošilo na zarade zaposlenih, a da pritom nije ostvarilo niti jedan cilj zbog kog je osnovano. Konstatovano je i da bi Društvo, ukoliko bi mu nastavilo sa poslovanjem, rizikovalo da do kraja naredne godine postane nelikvidno. Shodno navedenom, Država će, sistemom dobrovoljne likvidacije sačuvati skoro trećinu uloženog kapitala, dok će dio biti utrošen na isplate otpremnina izvršnom i finansijskom direktoru, shodno ugovorima, kao i na formalizaciju dobrovoljne likvidacije.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju fiskalnih rizika privrednih društava u većinskom vlasništvu države. U Informaciji se naglašava da je u saradnji sa međunarodnim partnerima jasno identifikovana potreba da se redovno praćenje poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države mora reformisati. Ocijenjeno je da ulaganje u „Montenegro Works“ nije rezultiralo benefitima sa neupitnim reformskim potencijalom koji bi Vladi obezbijedio zakonski model praćenja poslovanja ovih privrednih društava. Stoga, odlučeno je da se uspostavi model zaokruženog, regulatorno utemeljenog praćenja njihovog poslovanja, kao i da se selekcija članova upravljanja, koji višedecenijskim činjenjima ne obezbjeđuju razvoj privrednih društava, sistemski izmjesti iz sfere političkih i netransparentnih uticaja. Predloženo je da se makro-mehanizam za unapređenje u ovoj oblasti realizuje formiranjem Fiskalnog savjeta Crne Gore, u agendi postupanja nakon usvajanja novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti. U tom smislu, Vlada je podržala Ministarstvo finansija u procesu pripreme unapređenja organizacionog modela, a s ciljem da se unutar resornog direktorata reformiše Direkcija za praćenje fiskalnih rizika kompanija u većinskom državnom vlasništvu. Pored ostalog, zadužena su ministarstva u čijem su resoru ove kompanije da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, do polovine decembra 2022. godine pripreme proceduru odgovornog upravljanja izborom članova organa upravljanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države i materijal dostave Vladi na razmatranje i usvajanje.

Utvrđen je Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojim je izvršena tehnička dopuna teksta Zakona koji je već upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik prof. dr Branko Radulović i s tim u vezi zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo finansija. Imajući u vidu stavove svih relevantnih institucija, te pitanja koja su otvorena, Vlada je zaključila da bi predloženi tekst Zakona morao biti značajnije unaprijeđen. Takođe je saglasna da treba nastaviti sa jačanjem regulatornih i institucionalnih kapaciteta i reformom kreditne politike IRF-a, a ideju o njegovoj transformaciji i stvaranju nove institucije na tržištu razmotriti u nekom od narednih ciklusa kreiranja ekonomske politike, dok rješenja treba tražiti u saradnji između Vlade i Skupštine.

Usvojen je Izvještaj o radu i stanju Ministarstva kapitalnih investicija za 2021. godinu.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u 2021. godini sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza za godinu završenu 31. decembra 2021. godine. U Izvještaju o radu i poslovanju u 2021. godini dat je sažet prikaz stanja i postignutih rezultata u protekloj godini. U ovom izvještajnom periodu izdato je 146 brojeva „Službeni list Crne Gore“ u kojima je objavljeno ukupno 1962 propisa i drugih akata, 8 brojeva Međunarodnih ugovora u kojima je objavljeno 26 akata i 48 brojeva Opštinskih propisa u kojima je objavljeno 2363 akata organa lokalne samouprave. Nezavisni revizor dao je pozitivno mišljenje na reviziju finansijskih iskaza za prethodnu godinu.

Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava u ukupnom iznosu od 47.177,90 eura sa potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu. Uprava za katastar i državnu imovinu će za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova sprovesti postupak nabavke i ugradnje namještaja za potrebe GP Ranče i za potrebe adaptiranog objekta u Rožajama za potrebe Stanice granične policije Rožaje.

Data je saglasnost za korišćenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 25.000,00 € za realizaciju aktivnosti utvrđenih Planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2022. godinu. U zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se navodi da je tokom turističke sezone zbog izuzetno velikog broja novootvorenih objekata sezonskog karaktera neophodno pojačati inspekcijski nadzor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Usljed nedovoljnog broja inspektora, nužno je njihovo preraspoređivanje u druge opštine, kao i angažovanje većeg broja službenika i načelnika iz administracije koji ispunjavaju uslove za vršenje inspekcijskog nadzora, što zahtijeva i obezbjeđivanje finansijskih sredstava za troškove smještaja, dnevica, goriva i opreme za uzorkovanje.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Donošenjem Odluke Crna Gora se u dijelu zajedničke vanjske i bezbjednosne politike u potpunosti usklađuje sa odlukama Savjeta Evropske unije.

Donijeta je Odluka o prenosu prava raspolaganja na zemljištu – nepokretnosti Opštini Kolašin, bez naknade, radi ostavrivanja javnog interesa – adaptacije postojećih i izgradnje nove kaptaže za vodosnabdijevanje u Mušovića Rijeci – Opština Kolašin.

Vlada je usvojila Informaciju o obavezi plaćanja troškova špedicije, skladištenja, ležarine i drugo za interventnu nabavku 10.500 tona pšenice iz 2020. godine, odnosno prodatu izvezenu pšenicu.Vlada je saglasna da se sredstva za ovu namjenu u iznosu od 148.173,70 eura obezbijede iz tekuće budžetske rezerve.

Utvrđeni su amandmani na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojima je izvršeno pravno-tehničko usklađivanje teksta Zakona koji je već upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID-19. Odlukom je predviđeno da se neutrošena novčana sredstva u iznosu od 5.160.000 eura preusmjere na Glavni račun državnog trezora, a da Ministarstvo finansija izvrši njihovu raspodjelu u okviru potrošačke jedinice Fond za zdravstveno osiguranje, po specifikaciji Ministarstva zdravlja i to: DZ Cetinje za rekonstrukciju 330.000 eura, OB Kotor i OB Berane za nabavku mamografa ukupno 387.200 eura, KCCG za video endoskopski stub sa 4K monitorom 60.516 eura, OB Kotor i OB Berane za nabavku angio sale 2.202.200 eura, OB Bijelo Polje za digitalni RTG i sanitetsko vozilo 259.640 eura, SB Risan za RTG aparat, C luk i reanimobil 325.246 eura, KCCG za komoru za citostatike i softver sa licencama za doktore 463.000 eura, OB Bar za magnetnu rezonancu 758.809 eura, KCCG za skrining za novorođenčad 121.421 eura i OB Bar za nabavku hitne opreme 251.966 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju IPA 2018 programa za oblast zdravstva. U Informaciji je navedeno da, usljed značajnog rasta cijena građevinskog materijala na tržištu, sve prispjele ponude za dvije tenderske procedure „Izvođenje radova na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG“ i „Izgradnja zgrade Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije“ prekoračuju procijenjene vrijednosti, odnosno opredijeljena sredstva za ugovaranje i realizaciju predmetnih projekata. Imajući u vidu da je krajnji rok za ugovaranje za IPA 2018 2. decembar 2022. godine, navedeni nedostatak sredstava bi mogao da ugrozi blagovremenu realizaciju, tj. Uprava javnih radova ne može da nastavi sa procesom ugovaranja dok se ne obezbijede nedostajuća sredstva. Nakon preliminarne procjene ukupan iznos sredstava koji nedostaje za realizaciju predmetnih projekata iznosi minimum 2 miliona, dok će se tačan iznos utvrditi nakon potpisivanja ugovora. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da navedena finansijska sredstva obezbijediti u Kapitalnom budžetu za 2023. i 2024. godinu.

Donijeta je Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima. Zadaci Savjeta, shodno Odluci, su da koordinira aktivnosti radi praćenja stanja proizvodnje i potrošnje energije i rezervi energenata, kao i da predlaže mjere za nesmetano snabdijevanje energijom.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi formiranja Komisije za utvrđivanje ispunjenosti obaveza Obaveznog radnog programa iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10. U skladu sa Ugovorom, kompanije Eni Montenegro BV Holandija (Eni) i Novatek Montenegro BV Holandija bile su dužne da dostave Vladi bezuslovnu i neopozivu bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora, izdatu od poslovne banke koja je prihvatljiva za Vladu, u iznosu od po 42.500.000 eura (ukupan iznos bankarske garancije je 85.000.000 eura). U skladu sa odredbama Ugovora kojim je utvrđeno da, kada se obavezni radni program za neki period istraživanja ispuni na način zadovoljavajući za organ uprave, onda se taj dio Garancije za obavezni radni program za period istraživanja koji je u pitanju umanjuje ili vraća Koncesionarima. Tim povodom, zaključeno je da se formira Komisija sastavljena od stručnih lica koja će utvrditi da li su Koncesionari izvršili i u kojoj mjeri obaveze Obaveznog radnog programa iz Ugovora.

Povodom učešća muške košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu, Vlada je podržala predlog Ministarstva sporta i mladih da obezbijedi finansijsku podršku Savezu, odnosno seniorskoj reprezentaciji, što će u redovnoj proceduri biti formalizovano na sljedećoj sjednici Vlade.

Izvor: gov. me

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply