Evo šta je sve usvojeno na današnjoj sjednici Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 15. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima. Imajući u vidu otvaranje prioritetne dionice auto-puta Bar-BoIjare, kao i činjenicu da postojeći zakon nije na adekvatan način uredio određena pitanja, bilo je neophodno pristupiti njegovim izmjenama. U cilju podizanja nivoa bezbijednosti u saobraćaju, predloženo je da se naknada za korišćenje javnih puteva ne naplaćuje za vozila policije, službe hitne medicinske pomoći, službe zaštite i spašavanja i državne inspekcije za puteve samo u slučaju kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na javnom putu za koji se plaća naknada sa korišćenje.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Izmjenama i dopunama Zakona se pristupilo kako bi se postojeće zakonsko rješenje unaprijedilo prevashodno u dijelu usaglašavanja sa pravnim okvirom EU, sa ciljem uvođenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, kao ključnog planskog dokumenta u oblasti energetske efikasnosti i poboljšanja pravnog osnova za primjenu postojećih i donošenje budućih podzakonskih akata, posebno po pitanju uređivanja problematike energetske efikasnosti u zgradama. Unaprijeđene su odredbe kojima će se obezbijediti preduslovi za sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i pružanje informacija o potrošnji energije i energetskoj klasi objekta, čime se omogućava vlasnicima i korisnicima uvid u kvalitet zgrade sa stanovišta potrošnje energije i budućih troškova korišćenja.

S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu. Uloga Operativnog tima je podsticanje dijaloga o politikama otvorene uprave, s naglaskom na razvoj, sprovođenje, monitoring sprovođenja i evaluaciju nacionalnih akcionih planova za sprovođenje ove globalne inicijative čija je Crna Gora članica od 2012. godine. Operativni tim čine rukovodilac (ministar javne uprave), zamjenik rukovodioca i 21 član, među kojima su devet predstavnika nevladinih organizacija čija područja djelovanja su: antikorupcija, učešće javnosti u kreiranju javnih politika, digitalno upravljanje, rodna politika, širenje građanskog prostora, inkluzija ranjivih društvenih grupa, transparentnost javnih politika, zaštita životne sredine i omladinska politika.

Donijeta je Odluka o dopunama Odluke o specijalnom dodatku. U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dopunom je predviđeno da pravo na specijalni dodatak ostvaruju i zaposleni u Odsjeku za suzbijanje krijumičarenja Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu, kojima je u opisu posla, između ostalog, i sprečavanje pranja novca. Imajući u vidu složenost i značaj poslova koje obavljaju, ocijenjeno je opravdanim povećanje njihovog materijalnog statusa i položaja u sistemu. Propisano je i da pravo na specijalni dodatak u visini od 30 % osnovne zarade imaju direktor i pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije. Izmjenama se bliže uređuje postupak glasanja na sjednicama Savjeta Agencije, kao i postupanje u slučaju odsutnosti predsjednika Savjeta. Takođe, imajući u vidu da je Agencija nadležna za dvije oblasti, i to zaštitu konkurencije i kontrolu državne pomoći, izmjene su izvršene i u cilju efikasnog organizovanja i koordiniranja radom organizacionih jedinica Agencije.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period 2022-2023, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu. Strateški cilj na kome je zasnovana struktura Plana je poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva. Akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta. U Izvještaju za prošlu godinu se navodi da su od 122 aktivnosti realizovane je 82 ili 67.2%, djelimično je realizovano 13 ili 10.6 %, dok je nerealizovano 27 aktivnosti ili 22.1%.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2022. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu. Ovaj dokument je usmjeren na definisanje mjera i aktivnosti za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, s ciljem otklanjanja svake neposredne i posredne diksriminacije po osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, smanjivanje homofobije i transfobije u crnogorskom društvu, te stalno unapređivanje društvenog prihvatanja LGBTI osoba i poboljšavanje svih uslova i kvaliteta njihovog života u Crnoj Gori. Između ostalog, planiran je i početak pripreme Zakona o pravnom prepoznavanju roda na bazi samoopredjeljenja, koji je sastavni dio Strategije, a njegovo donošenje predviđeno je u 2023. godini. Stepen realizacije aktivnosti koje su predviđene Planom za 2021. godinu je na dosta visokom nivou i može se konstatovati da je zadovoljavajući, imajući u vidu da je Zakon o budžetu kasnije usvojen, što je dovelo do toga da se neke aktivnosti odlože ( blizu 60 % aktivnosti je potpuno realizovano i 17% djelimično realizovano, dok je za 23% aktivnosti izostala realizacija).

Usvojen je Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države Crne Gore u cilju ispunjavanja obaveza Opštine Kotor iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL “Sektor 38-Bigova” i LSL “Trašte” i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay, zaveden kod Opštine Kotor pod brojem 01-19190 od 14. 12. 2019. godine. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se upiše hipoteka na katastarskoj parceli broj 1483/1, l.n. 547, KO Lješevići, procijenjene vrijednosti 7.470,000 eura, u korist Bigova bay doo i  prihvatila tekst Ugovora o uspostavljanju hipoteke. U raspravi je naglašeno da se na ovaj način ispunjava davno preuzeta obaveza, čime se stiču uslovi za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa, hotela sa pet zvjezdica i pratećih sadržaja. Sporazumom je predviđeno da procijenjeni troškovi izgradnje javne komunalne infrastrukture za opremanje ovog područja iznose 14,3 miliona eura, dok naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koje je Bigova bay u obavezi da plati iznosi 6,5 miliona eura. Bigova bay je preuzela obavezu da finansira radove, kako do iznosa komunalne naknade, tako i dodatne troškove od 7,8 miliona. Opština će izvršiti povrat dodatnih troškova u roku od 25 godina, uz kamatnu stopu od 1,8 %, a kao sredstvo obezbjeđenja predviđena je hipoteka koja se uspostavlja prihvaćenim Ugovorom.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Projekta „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“. Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova ZIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore, predviđena je Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. Glavni cilj projekta je izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori. Predračunska vrijednost izvođenja radova po Glavnom projektu je 23.334.000 eura. Iz grant aranžmana Investicionog okvira za Zapadni Balkan obezbijeđeno je 1.200.000 eura za pripremu idejnog i glavnog projekta, dok vrijednost sredstava koja su planirana kroz kredit CEB iznosi 15.000.000 eura. U avgustu 2021. godine zadužena su nadležna ministarstva da usaglase Ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, ali je zbog pandemije virusa COVID-19, potpisivanje odloženo za treći kvartal 2022. godine. U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, dok je Ministarstvo pravde zaduženo da obrazuje Projektni odbor.

Usvojena je Informacija o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, broj: 07-7692/2012 od 25.03.2014. godine. U Informaciji se navodi da su se stekli uslovi za raskid Ugovora sa privrednim društvom Transpetrol, zbog neplaćanja zakupa u ugovorenom roku, ulaskom u docnju od preko 30 dana, a imajući u vidu činjenicu da je posljednja uplata po tom osnovu bila 2019. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o potvrdi obezbjedjenja finansijske podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 kroz kreiranje posebnog garantnog fonda ili nekog drugog garantnog instrumenta. U Informaciji se naglašava da, i pored svih aktivnosti i omogućavanja svih mehanizama da ugovoreni korisnici putem IPARD-a realizuju investicije, zbog problema u pretfinansiranju, a dodatno zbog pandemije COVID-19, kao i konstantnog povećanja cijena, oni odustaju od realizacije ili je odlažu, tako da rizik od gubitka sredstava iz evropskih fondova postaje sve veći. Kako bi se spriječio gubitak tih sredstava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zaduženo da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Investiciono-razvojnim fondom, pronađe adekvatan finansijski mehanizam kojim bi se obezbjedila finansijska podrška implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 i dostavi ga Vladi na razmatranje u roku od 15 dana.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji projekata koji će Atlantski savez organizovati tokom 2022/2023. godine i prihvatila tekst Memoranduma.  Imajući u vidu brojne inicijative koje je Atlantski savez Crne Gore planirao da organizuje tokom 2022. i 2023. godine, produženjem Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane i Atlantskog saveza, Vlada je prihvatila da bude pokrovitelj planiranih aktivnosti tokom 2022. i 2023. godine i pruži finansijsku podršku u iznosu od 120.000 eura, pri čemu će resorna ministarstva pružiti punu logističku podršku u njihovoj realizaciji.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju Srednje vjerske škole –Medresa “Mehmed Fatih” iz Podgorice i prihvatila tekst Aneksa Ugovora. U Infomaciji se navodi da Srednja vjerska škola Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice izvodi javno važeći program od 2015.godine, te da su za nesmetani rad škole neophodna finansijska sredstva u iznosu od 800.000 eura. Uvidom u raspoloživa sredstva potrošačke jedinice Ministarstva prosvjete, Ministarstvo finansija je konstatovalo da postoje sredstva za tu namjenu. Aneksom Ugovora je precizirano da međusobna prava i obaveze između Ministartsva prosvjete i Srednje vjerske škole Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice, umjesto do 31.12.2018. godine važe do 31.12.2022. godine.

Usvojena je Informacija o nelegalnoj eksploataciji riječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka.

Vlada je dala saglasnost za Korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve. U skladu sa Zaključcima Skupštine Crne Gore, povodom donošenja Zakona o budžetu za 2022. godinu, Vlada je opredijelila po 50.000 eura Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu i Udruženju književnika Crne Gore, za realizaciju planiranih programskih aktivnosti.

Imajući u vidu mišljenje nezavisnog revizora, Vlada je konstatovala da se nijesu steklu uslovi za usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu. S tim u vezi, zadužen je Odbor direktora Pošte Crne Gore, da do 31. oktobra 2022. godine, dostavi Vladi revidirani Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte za 2021. godinu.

Vlada je usvojila predloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministartva ekonomskog razvoja i turizma.

Prihvaćen je Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu sedam radnih mjesta u Direktoratu za plaćanja/IPARD Agenciji – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja nisu predviđena Kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore. Plan Ministarstva je da Direktorat za plaćanja preuzme implementaciju svih nacionalnih plaćanja u poljoprivredi i preraste u Agenciju za plaćanja u skladu sa ciljevima pristupanja EU. Uspostavljanje funkcionalne Agencije za plaćanje i IACS Sistema je mjerilo za zatvaranje poglavlja 11- Poljoprivreda i ruralni razvoj. Popuna sedam radnih mjesta u okviru Direktorata, koja se vrši putem javnog oglasa, na osnovu preporuke Evropske komisije i Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj, doprinijeće formiranju funkcionalne IPARD Agencije koja treba da sa zadovoljavajućim kadrovskim kapacitetom implementira i sprovodi akreditovane mjere IPARD programa, kao i da akredituje nove mjere u okviru instrumenata pretpristupne podrške Evropske unije (IPA III).

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta “Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezane infrastrukture”, i prihvatila tekst Ugovora o donaciji. Ugovor o donaciji, vrijedan 974.780 eura, potpisaće Njemačka razvojna banka i Crna Gora koju predstavlja Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vodacom d.o.o. Tivat.

Donijeta je Odluka o dopuni Odluke privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i prihvatila tekst Memoranduma. Memorandumom će biti definisan zajednički nastup prema svim trećim zainteresovanim subjektima i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje realizacije infrastrukturnih investicija koje su prepoznate kao strateški važne u okvirima svojih nadležnosti. Strane će preduzimati neophodne aktivnosti u cilju unapređenja saradnje između nadležnih institucija i privrednih subjekata i pospješivati uzajamnu razmjenu znanja, iskustva i informacija, posebno u vezi sa upravljanjem infrastrukturnim investicijama, analizom i upravljanjem rizicima za njihovu realizaciju.

Na sjednici je usvojena Analiza rada Savjeta za kontrolu biračkog spiska. Zaključeno je da se započete aktivnosti nastave, uz zaduženje Ministarstvu unutrašnjih poslova da pripremi i Vladi dostavi Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Savjeta.

Izvor: Vlada Crne Gore

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply