Šta je sve usvojeno na 22. sjednici Vlade

Vlada je, na danas održanoj 22. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić,

utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Kako je jedan broj raseljenih lica iz Ukrajine koja imaju status stranca pod privremenom zaštitom u Crnoj Gori iscrpio zakonske mogućnosti produženja privremene zaštite u trajanju od dvije godine, pristupilo se izmjenama Zakona u dijelu koji se odnosi na produženje privremene zaštite, u skladu sa odlukama Savjeta Evropske unije, a sve u cilju postizanja standarda EU u oblasti međunarodne zaštite. Savjet EU je 19. oktobra 2023. godine donio Odluku o produženju privremene zaštite licima iz Ukrajine, koja su privremenu zaštitu ostvarila u trajanju od dvije godine, na još jednu godinu, tj. do februara 2025. godine.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe izjava o imovini. Potvrđivanjem ovog Sporazuma, Crna Gora iskazuje spremnost za dalje unapređenje sistema sprečavanja i suzbijanja korupcije i opredijeljenost za unapređenje mehanizama međunarodne – regionalne saradnje na tom polju. Svrha Sporazuma je sprječavanje korupcije uz pomoć direktne administrativne razmjene podataka koji se odnose na prijavljenu imovinu između strana potpisnica Sporazuma. Sporazum se primjenjuje na razmjenu podataka bez obzira na specifičnosti sistema prijave imovine zamoljene strane i strane molilje, kao i na razmjenu podataka u slučaju u kojem zamoljena strana ne zahtijeva od subjekata u svojoj nadležnosti da podnesu izjavu o imovini. Sporazumom su utvrđeni podaci koji se razmjenjuju, postupak razmjene podataka na zahtjev, mogućnost automatske razmjene podataka, pravo odbijanja zahtjeva, mogućnost i mehanizmi pretraživanja i korišćenja otvorenih baza podataka i direktan pristup, mogućnost spontane razmjene podataka, povjerljivost, određivanje kontakt tačke, pitanje troškova pomoći koja se pruža na osnovu Sporazuma kao i jezika.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju. Sporazum se temelji na opšte prihvaćenim principima i standardima za zaključivanje ovakvih sporazuma, odnosno usaglašen je sa Regulativama Evropske unije o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti. Donošenjem Zakona se građanima, odnosno osiguranicima država ugovornica, na bazi reciprociteta, obezbjeđuju prava iz socijalnog osiguranja koja obuhvataju: prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; prava iz zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva; prava za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190. Konvencijom se ujednačavaju standardi koji se odnose na područje zaštite od nasilja i uznemiravanja svih sudionika u svijetu rada, čime se dopunjuje i unapređuje stanje u ovoj oblasti i omogućavaju dostojni uslovi za rad. Ona sadrži prvu međunarodnu definiciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uključujući rodno zasnovano nasilje, a primjenjuje se u javnom i privatnom sektoru, formalnom i neformalnom sektoru, i urbanom i ruralnom području. Konvencijom se obavezuju države potpisnice da, u konsultacijama sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i zaposlenih, usvoje inkluzivan, integrisan i rodno odgovoran pristup, u cilju ukidanja nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, kroz prevenciju, zaštitu, mjere nadzora i pravna sredstva kao i podizanje svijesti i osposobljavanje.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja. Ovim zakonom se omogućava sprovođenje navedenog Ugovora u cilju zaštite rezidenata država ugovornica od dvostrukog oporezivanja koje destimulativno djeluje na međunarodno poslovanje i investiranje. Takođe, navedeni ugovor ima za cilj da otkloni poreske barijere u razmjeni roba i usluga, kretanju lica i kapitala kao i transferu tehnologije i znanja i na taj način stimuliše strana investiranja i obezbijedi pozitivna dejstva poreskih podsticaja. Pored ostalog, zaključenjem ugovora države ugovornice obezbjeđuju pravni osnov za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija o poreskim obveznicima, radi efikasne borbe protiv poreske evazije.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku. Izmjenama je da pravo na specijalni dodatak u visini do 60 % osnovne zarade mogu ostvariti predsjednici Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Višeg suda, kao i Vrhovni državni tužilac.

Vlada je donijela odluke o sazivanju vanrednih skupština akcionara akcionarskih društava „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ i „Montecargo“, radi donošenja odluka o razrješenju dosadašnjih i izbora novih članova odbora direktora ovih kompanija.

Donijeta je Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu. Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere koje su utvrđene odlukama Savjeta Evropske unije 2023/1532/ZVBP od 20. jula 2023. godine i 2023/2792/ZVBP od 11. decembra 2023. godine kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Narodne Republike Kine o međusobnom priznavanju visokoobrazovnih isprava. Sporazum koji je potpisan u Šangaju, 30. januara 2024. godine ima za cilj da olakša pristup visokom obrazovanju i međusobno priznavanje visokoobrazovnih isprava u Narodnoj Republici Kini i visokoobrazovnih isprava u Crnoj Gori. Sporazum se odnosi na diplome visokog obrazovanja koje dodjeljuju kineske visokoobrazovne ustanove i istraživački instituti sa ovlašćenjem za dodjelu koje priznaje Vlada Narodne Republike Kine u vrijeme dodjele, i diplome visokog obrazovanja koje dodjeljuju licencirane visokoobrazovne ustanove u skladu sa relevantnim zakonima i zakonodavstvom Crne Gore u vrijeme dodjele diplome.

Usvojen je Akcioni plana zapošljavanja za 2024. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu. Riječ je o osnovnom instrumentu aktivne politike zapošljavanja, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju ciljeva defiinisanih Nacionalnom strategijom zapošljavanja, za period od godinu dana. Planirane aktivnosti imaju za cilj da prate smjernice Evropske komisije u dijelu implementacije poltike zapošljavanja, a koje trebaju da unaprijede stanje na tržištu rada. Akcionim planom je definisano 84 aktivnosti, od kojih 25 realizuje Zavod za zapošljavanje, za 15 aktivnosti zaduženo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je za sedam aktivnosti zaduženo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Ostale aktivnosti sprovode institucije koje svojim djelovanjem direktno ili indirektno utiču na stanje i kretanje na tržištu rada. Okvirni iznos sredstava za realizaciju predviđenih aktivnosti planiran je u visini od 34.636.501 eura, od čega je 30.211.100 eura iz Budžeta. U Izvještaju za prošlu godinu se navodi da je stepen realizacije ukupnih predviđenih godišnjih aktivnosti na nižem nivou od planiranog. Od ukupno 66 aktivnosti realizovane su 46 ili 70 %, djelimično je relaizovano 11 ili 17 %, dok je neraealizovano devet aktivnosti ili 13 %.

Vlada je usvojila Informaciju o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori tokom 2023. godine. U informaciji se ističe da je u prošloj godini nastavljeno sa ugovoranjem i sprovođenjem projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA II), kao i sa programiranjem finansijske perpektive IPA 2021-2027 (IPA III). U okviru nacionalnih IPA programa, kada je u pitanju kreiranje pravnog osnova za sprovođenje EU podrške, tokom 2023. godine potpisana su tri finansijska sporazuma, za programe IPA 2020, IPA 2022 i IPA 2023. U dijelu podrške regionalnim projektima, nastavljeno je s redovnim aktivnostima u dijelu sprovođenja programa Višekorisničke IPA-e i Zapadnobalkanskog investicionog okvira. Završena su dva poziva za dostavljanje projekata Zapadnobalkanskog investicionog okvira, na kojima je odobreno dodatnih skoro 118 miliona eura za nove infrastrukturne projekte. U okviru programa evropske teritorijalne i prekogranične saradnje do kraja 2023. godine ugovoreno je ukupno 320 projekata sa učešćem crnogorskih organizacija i institucija, odnosno 241 u okviru trilateralnih i transnacionalnih programa, u okviru kojih je za crnogorske partnere opredijeljeno 44,5 miliona eura, i 95 u okviru bilateralnih programa, ukupne vrijednosti 32,3 miliona eura.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede jul – decembar 2023. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjavanju neophodnih uslova za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor – Lovćen. Vlada Crne Gore („Koncedent‟) i Konzorcijum Novi Volvox & Leitner Italija („Koncesionar‟) dana 15. 12. 2021. godine potpisali su Ugovor o izgradnji žičare Kotor – Lovćen i upravljanju istom u periodu od 30 godina. Shodno zaključenom Ugovoru, Koncedent (Vlada Crne Gore) bio je u obavezi da izgradi javnu infrastrukturu, od čega i elektro – energentsku infrastrukturu i da Koncesionaru obezbijedi priključak na mrežu najkasnije do 15. 04. 2023. godine. Kako to nije bilo moguće, Koncesionar je prihvatio zahtjev Koncedenta da izgradi najveći dio infrastrukture, na osnovu čega je 26. 04. 2023. godine potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture, uz obavezu da se ista otkupi nakon puštanja u rad. Koncesionar je izgradio Trafostanicu TS 35/10 kV Kuk i pripadajući Dalekovod 35/10 kV, obezbijedio upotrebne dozvole i u potpunosti izvršio ugovornu obavezu. Da bi Ugovor bio u potpunosti ispunjen, i bila otkupljena infrastruktura, ostale su obaveze Uprave za kapitalne projekte na čije ispunjenje Koncesionar ne može da utiče. S tim u vezi Vlada je zadužila nadležne institucije da u određenom roku realizuje aktivnosti kako bi se ispunile ugovorne obaveze i Žičara mogla da bude puštena u komercijalnu upotrebu.

Usvojena je Informacija o raspodjeli sredstava Evropske investicione banke po osnovu okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori, i pratećih finansijskih ugovora B, C, D i E namijenjenih za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdijevanja, i dala saglasnost da se preostala sredstva iz okvirnog ugovora proslijede i to: Opštini Nikšić, u iznosu od 3.000.000 eura, za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić“, i Opštini Pljevlja u iznosu od 3.055.334 eura, za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, opštinama Nikšić i Pljevlja, kao i DOO „Project Consulting“ Podgorica, pripremi ugovore o transferu kreditnih sredstava jedinicama lokalne samouprave i dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i prihvatila tekst Protokola. U cilju unapređenja saradnje u domenu odbrane, a u okviru bilateralnih razgovora, britanska strana je, izrazila spremnost da donira opremu za oblast traganja i spasavanja Ministarstvu odbrane Crne Gore. Oprema je namijenjena Vazduhoplovstvu i Mornarici Vojske Crne Gore. Kako je naglašeno u diskusiji, donirana oprema će značajno poboljšati kapacitete i operativne sposobnosti u izvršavanju svojih redovnih zadataka, kao i u izvršavanju zadataka kroz definisane misije. Takođe, doprinijeće se ispunjavanju NATO ciljeva sposobnosti i unaprijediti kapacitete jedinica Vojske Crne Gore tokom realizacije zadataka koji se odnose na povećanje sigurnosti letjenja, efikasno spasavanje davljenika na moru, kvalitetno medicinsko reagovanje u hitnim situacijama, unaprjeđenje kapaciteta zaštite od požara na aerodromu, kao i na zadatke Vojske Crne Gore u pogledu pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda. Ukupna vrijednost doncije iznosi 186.707,98 eura i realizovaće se kroz tri isporuke.

Usvojena je Informaciju o podršci Programu Social Impact Award (SIA) u 2024. godini, i prihvatila Ugovor o donaciji između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i NVO „Centar za omladinsku edukaciju”.

Vlada je dala saglasnost kompaniji „Luštica Development” AD Tivat, da konstituiše založno pravo – izvršnu vansudsku hipoteku II reda na dijelu imovine u svojini ove kompanije.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Odlukom je predviđeno ograničavanje marži na značajno proširenoj listi proizvoda, što će direktno uticati na smanjenje cijena u trgovini. U pitanju je sveobuhvatna akcija jer se ne odnosi samo na po jedan artikal iz određene grupe proizvoda već se odnosi na sve artikle iz date kategorije proizvoda, tako da obuhvata u svakom većem maloprodajnom lancu i više stotina kategorija proizvoda. Na taj način će se ojačati kupovna moć građana i poboljšati životni standard. Na osnovu analize efekata primjene važeće Odluke i stanja na tržištu predviđeno je da se u narednom periodu nastavi sa ograničavanjem maksimalnih marži u iznosima do 5% u veleprodaji i 7 % u maloprodaji za sljedeće proizvode: pšenično bračno (tip 400 i 500), šećer, suncokretovo ulje i kuhinjska so. Radi potpune stabilizacije cijena i zaštite životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva, predviđeno je dodatno ograničavanje marži na maksimalnih 10 % u veleprodaji i maloprodaji, na sve artikle iz grupa proizvoda koje su navedene u prilogu 2 ove odluke i maksimalnih 10 % u veleprodaji i maksimalnih 15 % u maloprodaji na sve artikle iz grupa proizvoda koje su navedene u prilogu 3 ove odluke.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom. Kako se u Informaciji navodi, nužnost formiranja Savjeta proizilazi iz potrebe da se sinhronizovanim i odgovornim sistemskim radom unaprijedi zaštita i promocija ljudskih prava lica s invaliditetom, a imajući u vidu međunarodne obaveze koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom, ali i nužnosti razvoja politka zakona i programa koji uklanjaju barijere i garantuju uživanje gradanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih prava licima s invaliditetom. Tim povodom je zaduženo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava da pripremi za donošenje Predlog odluke formiranja Savjeta.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita.

Vlada je usvojila informacije u vezi sa zahtjevima „Turističkog centra Durmitor“ DOO Žabljak i „Skijališta Crne Gore” DOO Mojkovac za obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za redovno poslovanje društava. Zbog problema u poslovanju ovih kompanija zbog vanredno loše zimske turističke sezone, Vlada je dala saglasnost da se, u vidu nepovratne finansijske pomoći, a u okviru pomoći male vrijednosti, „Turističkom centru Durmitor“ obezbijedi 85.000, a „Skijalištima Crne Gore” 200.000 eura, kako bi se omogućilo da izvrše isplatu zarada zaposlenim.

Usvojena je Informacija o statusu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju ,,Dr Simo Milošević”, sa ocjenom stanja i predlogom mjera. Nakon što je Komisija za rješavanje statusa Instituta, temeljno razmotrila sve opcije rješavanja pitanja statusa Instituta Igalo, isključujući stečaj, na Vladi je usvojeno predloženi model Komisije, a koji je usaglašen sa pravilima i principima dodjele državne pomoći. Predloženo rješenje odnosno Plan spašavanja i restrukturiranja tj. rebrendiranja Instituta Igalo podrazumijeva 3 koraka i to: pomoć male vrijednosti od 300.000 eura radi obezbjeđivanja nastavka rada (de minimis), pomoć do 10 miliona eura koja se daje na šest mjeseci radi deblokade računa, nastavka rada i isplate plata, uz obavezu da se u tih šest mjeseci napravi kvalitetan plan restrukturiranja koji će proći proceduru odobravanja od strane nadležnih organa i dobiti dozvolu za realizaciju. Na taj način će se, kako se navodi steći uslovi za višemilijionska ulaganja u dalju revitalizaciju i rebrending Instituta Igalo. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da preduzme sve radnje na planu sprovođenja predloženog modela za rješavanja statusa Instituta, kao i da od ovlašćenog procjenjivača pribavi aktuelnu procjenu vrijednosti imovine Instituta.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta. Riječ je o ispunjavanju obaveze sadržane u pregovaračkom poglavlju 23 – pravosuđe i temeljna prava koja podrazumijeva nabavku računarske opreme za sve institucije pravosuđa, za koju je nadležno Ministarstvo pravde. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, zaključen je Ugovor o nabavci serverske opreme za potrebe Data centra sudstva, u ukupnoj vrijednosti od 162.999 eura. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo pravde da sprovede postupak zapisničke primopredaje sa Sekretarijatom Sudskog savjeta za navedenu opremu.

Usvojena je Informacija o potplsivanju Ugovora u vezi učeśća Cme Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka. Crna Gora će se predstaviti u okviru Zajedničkog paviljona tip C (Shared Pavilion Type C), u izložbenom prostoru ukupne površine 80m² (izložbeni prostor 53m², komercijalni prostor 15m² i kancelarijski prostor 12m²), sa mogućnošću dogradnje međusprata. Pored Crne Gore, u tom zajedničkom paviljonu, izložbeni prostor će takođe imati: Hrvatska Slovenija, San Marino, Panama, Urugvaj i Gabon. U skladu i sa pravilima Expo organizatora i dosadašnjom praksom učešća Crne Gore na Expo izložbama, dobijena je zvanična potvrda datuma proslave Nacionalnog dana Crne Gore koji ce se održati 26. maja 2025. godine. Budući da se radi o najvažnijem događaju svake države učesnice na Expo izložbi, planirano je da se u budućem periodu formira interresorna radna grupa koja će se detaljno baviti ovim događajem i planiranim programom. Jedna od ključnih obaveza je da u narednom periodu Ministarstvo ekonomskog razvoja raspiše Javni konkurs za izbor idejnog rješenja izložbe u paviljonu Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

Get it on Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *